Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 04. studeni 2022.

By 04/11/2022No Comments
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

PROTIV

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

PROTIV

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOGA NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU

SUZDRŽANI

IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

NISMO SE UKLJUČILI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

ZA

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA

PROTIV

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

SUZDRŽANI

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

ZA

PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE

ZA

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

NISMO SE UKLJUČILI

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE

NISMO SE UKLJUČILI

IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2021. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU

NISMO SE UKLJUČILI

Komentiraj