Skip to main content
Kako smo glasali

Glasanje 04. prosinca 2020.

By 04/12/20202 veljače, 2021No Comments
Prijedlog zakona o dopunama zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Suzdržani

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dobit

Protiv

Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Suzdržano

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Suzdržano

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa

Za

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj skrbi

Za

Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe(EU) 2019/1150 EU o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Za

Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o upućivanju zaštitnih pratitelja leta

Suzdržano

Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2019. godinu

Protiv

Godišnje izvješće o poslovanju financijske agencije za 2019. godinu

Isključili se iz glasovanja

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga

Isključili se iz glasovanja

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lučkih uprava za 2017.

Isključili se iz glasovanja

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018.

Isključili se iz glasovanja

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj

Isključili se iz glasovanja

Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva

Za

Komentiraj