Skip to main content
Amandmani

Amandmani na Zakon o pravu na pristup informacijama

By 14/06/2022No Comments

Amandman 1

Na Članak 8

Stavak “U stavku 3. broj: „30“ zamjenjuje se brojem „60“.”  – briše se.

OBRAZLOŽENJE:

Ovim amandmanom se zadržava rok od 30 dana za rješavanje žalbe upućene Povjereniku za informiranje. Građanima, medijima, poslovnim subjektima i drugim korisnicima informacija – za obavljanje njihove nadzorne, medijske, korektivne, istraživačke ili slične funkcije – potrebne su informacije čim prije (i sve brže), pa se produžavanje rokova ne čini dobrim rješenjem. Posebno uzevši u obzir da nakon rješavanja žalbe, može uslijediti tužba Visokom upravnom sudu, što još produžuje rok za konačno pružanje tražene informacije i obeshrabruje na korištenje prava na pristup informacijama kao Ustavom zaštićenog prava.

Amandman 2

Na Članak 20

Stavak (1) mijenja se i glasi:

“U članku 35. stavku 3. podstavku 8. iza riječi: „kad ocijeni da je to potrebno“ dodaju se riječi „ i kad Hrvatski sabor to od njega zatraži“.”

OBRAZLOŽENJE:

Ovim amandmanom na predloženi tekst Zakona – utvrđuje se proširenje mogućnosti interakcije Povjerenika za informiranje kao nezavisnog i nadzornog tijela sa Hrvatskim saborom umjesto da se ta mogućnost, smanjuje, za što nema ni potrebe ni osnove.

Za Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka

Sandra Benčić

Komentiraj